Store | חנות

בס״ד

בשבח והודייה לבורא עולם שזיכני עד הלום בחמישים שנות פעילות מקצועית יוצאים בעזרתו יתברך ספרים של נוסח התפילה לחזן ומקהלה (שבת, שלוש רגלים, וימים נוראים ערבית, מוסף ונעילה) כמו גם סליחות ראשונות

חל איסור מפורש להעתיק את הספרים או כל חלק מהם בלי רשות מפורשת מהכותב החתום מטה . בכך ימנעו מאיסור גזל.

לשומעים ינעם

ויהי רצון שכל תפילותינו תתקבלנה לרצון לפני אדון כל, ויחיש גאולתינו ויבנה את בית הבחירה, יקבץ נידחינו ויחייה מיתינו

הכותב באהבת ישראל

אלי יפה

מאייר - נתנאל דנציג \ Art by: Netanel Danzig

Skip to content